قانون اول ترمودینامیک

حجم فایل : 506.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا شیمی سال سوم دبیرستان
قانون اول ترمودینامیک کار انجام شده ناشی از تغییرات حجم قانون اول ترمودینامیک:


مفهوم قانون اول ترمودینامیک آن است که در شرایط آزمایش انرژی درونی تنها معادل گرمای مبادله شده و واکنش نیست بلکه مقداری از این گرما به کار تبدیل می شود.

گرمای مبادله شده نکته 1:
کار انجام شده ناشی از تغییرات حجم است پس ابتدا باید تغییرات حجم بررسی شود.
نکته 2:
با توجه به فرمول در فشار ثابت کار با تغییرات حجم رابطه عکس دارد یعنی اگر باشد علامت کار منفی و اگر باشد علامت کار مثبت است. نکته3:
برای تغییرات حجم تعداد مول های گازی را در واکنش دهنده ها و فرآورده ها می شماریم اگر مول های گازی در سمت فرآورده ها بیش تر بود و اگر مول های گازی در واکنش دهنده ها بیش تر بود خواهد بود مثال:
در واکنش های زیر تغییرات حجم و علامت کار را معین و سپس علامت کار را تعیین نمایید. نکته 4:
هنگامی که باشد به این معنی است که سامانه روی محیط کار انجام داده است و هنگامی که باشد به این معنی است که محیط روی سامانه کار انجام داده است. نکته5:
از آن جا که انرژی درونی طبق فرمول تابعی از گرما و کار است پس علامت نیز تحت تاثیر این دو پارامتر قرار می گیرد. مثال:
در واکنش علامت تغییر انرژی درونی چگونه خواهد بود؟ واکنش های شیمیایی:
الف : واکنش در حجم ثابت: چون است در این حالت تغییر انرژی درونی سیستم فقط ناشی از مبادله گرماست ب) واکنش در فشار ثابت این واکنش ها در ظرف سرباز یا هر ظرف دیگری انجام می شود که با تغییر حجم فشار را ثابت نگه می دارد اکثر واکنش های شیمیایی در فشار ثابت انجام می گیرد. در فشار ثابت گرمای واکنش و یا آنتالپی واکنش نام دارد آنتالپی تغییر انرژی یک سامانه در فشار ثابت است. پایان...